Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Materská škola

Adresa: Uzovce č.138
Telefón: 051/4523778
E-mail: ms@uzovce.sk
Riaditeľ školy: Bc.  Alena Bodnárová
Učiteľ: Bc. Mária Kozáková

„Materská škola má dať dieťaťu taký základ, aby malo po celý život potešenie  zo zdelávania.“

    Materská škola v Uzovciach je od roku 1963 umiestnená v starobylom kaštieli v lone prírody regiónu Stráže, v strede malebnej obce. Zriaďovateľom školy je obec Uzovce. Škola je štátna, verejná, celodenná (v prípade potreby rodičov poskytuje deťom aj poldennú výchovu a vzdelávanie), jednotriedna a heterogénna, s výchovným jazykom slovenským.  V kaštieli má materská škola vyhradené  priestory na užívanie. Sú dostatočne veľké  a vhodne prispôsobené deťom predškolského veku. Je tu  zriadená herňa, spálňa, šatňa, hygienické zariadenie, chodba, kuchyňa, sklad potravín.

    Exteriér materskej školy tvorí školský dvor, ktorý  je primerane velký oplotený areál, v ktorom sa nachádzajú preliezky, kolotoč, hojdačky, pieskovisko, šmýkalka.  Pohybové aktivity na školskom dvore nám spríjemňuje množstvo telovýchovného náradia a náčinia, ktoré je prenosné a tým chránené pred poškodením a odcudzením.

    Podmienky našej školy a regiónu nám ponúkajú na výchovu a vzdelávanie aj nádhernú okolitú prírodu, zapojenie sa do miestnej kultúry, tradícií a zvykov. Plán práce školy realizujeme s orientáciou na environmentálnu a kultúrnu oblasť s rešpektovaním individuality detskej osobnosti, podmienok školy a regiónu. Na prehlbovanie environmentálneho cítenia a environmentálnej kultúry využijeme okolitú prírodu (lesy, lúky, polia, záhrady). Zároveň využijeme možnosť ovplyvňovať miestnu kultúru, tunajšie obyčaje a tradície prezentáciou kultúrnych programov a činnosti MŠ na verejnosti.

       „Materská škola obohacuje kultúrny život obce, podporuje zdravý vývoj miestnej detskej populácie,rozširuje myšlienky podpory zdravia aj širšie spoločenstvo, pôsobí aj ako zjednocujúci a stabilizačný prvok pre obyvateľstvo daného územia. Materská škola vždy participovala na živote mestskej časti, či obce, na území ktorej sa nachádzala. Čím bola obec menšia, tým bolo postavenie materskej školy významnejšie.“     (Sobotová )                                                

 

Obsadenie školy

     V  škole pracujú dve  kvalifikované učiteľky striedavo v dvoch zmenách. Vo svojej práci využívajú nové trendy, formy a inovačné metódy. Tiež využívame aj ponuky MPC Prešov na kontinuálne vzdelávanie. Zapojili sme sa do národných projektov DIGIškola a AMV, vďaka ktorým sme do školy dostali  dve interaktívne tabule, notebook, farebnú tlačiareň. V škole pracujú aj dve prevádzkové zamestnankyne  školníčka - upratovačka a kuchárka- vedúca  ŠJ. Spoločnými silami sa staráme o to, aby v našej škole boli deti nielen spokojné, ale aj šťastné, veselé, pozitívne naladené, zvedavé, priateľské.

 

Klíma a kultúra školy

     Materská škola podporuje osobnostný rozvoj deti v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvoja schopnosti a zručností. Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Od roku 2009 materská škola pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho programu „ Kreatívny svet edukácie detí“, vypracovaného podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie. V školskom vzdelávacom programe sú rozpracované ciele, obsah výchovy a vzdelávania a organizačné formy predprimárneho vzdelávania. V súčastnosti školu navštevuje 21 detí od 3 do 6 -7 rokov. Počas školského roka  realizujeme s deťmi rôzne edukačné projekty: Farebná jeseň, Špivanečky mojo, Z rozprávky do rozprávky, Zdravý úsmev, Deň Zeme, Evička a deti, Týždeň boja proti drogovým závislostiam., ktorými pozitívne ovplyvňuje vlastné zameranie školy a výchovno-vzdelávaciu činnosť. Silnou stránkou kultúry školy bolo jej zapájanie do mimoškolských aktivít, organizovaním kultúrnych, spoločenských, športových, poznávacích, tvorivých podujatí, ktorými  sme výrazne podmienili, spestrili a motivovali výchovu a vzdelávanie detí vo všetkých oblastiach. Nadviazali  sme  spoluprácu okrem rodiny. aj s inštitúciami v obci, s inými MŠ, ZŠ, ZUŠ, a spoločnými aktivitami sme tak upevnili vzájomné vzťahy ale aj rozšírili, obohatili  a spestrili  sme predprimárne vzdelávanie.  Realizovali  sme ich nie  na úkor  výchovno-vzdelávacích činností vyplývajúcej z učebných osnov, ale sme  ju obohatili, doplnili o nové zážitky, poznatky a skúsenosti. Partnersky vzťah učiteľa k dieťaťu, snaha chápať, chrániť ho, radiť a pomáhať mu, príjemne esteticky upravené prostredie boli určujúcim momentom celkovej príjemnej atmosféry výchovno-vzdelávaceho procesu.         

    Materská škola svojou bohatou ponukou činností a aktivít organizovaných pre deti pozitívne vplýva  a pôsobí na ich všestranný globálny rozvoj. V rôznom čase a v rôznom prostredí deťom prináša zaujímavú ponuku pre sebarealizáciu na základe vlastných potrieb a záujmov. V týchto rozmanitých činnostiach si deti rozvíjajú svoje prednosti, nadanie, zručnosti, schopnosti, postoje, ale aj hodnoty. Ich rodičom dáva záruku, že o ich dieťa sa starajú odborníci, profesionáli, facilitátori, ktorí svoju prácu vykonávajú kvalitne a zodpovedne s láskou k svojim zvereným deťom. Je vrcholne pravdivý výrok skúsenej odborníčky  Trubíniovej,: „sme po celý  život  takí, akými  nás urobila výchova v detskom veku“              

Krátkodobé ciele materskej školy:

 • deti viesť k vytváraniu zdravého, hygienicky vyhovujúceho a estetického  prostredia
 • vedieť sa tešiť z maličkostí, všedných vecí a udalostí
 • pravidelne konzumovať ovocie a zeleninu, mliečne výrobky, hydinu, ryby, strukoviny, celozrné výrobky
 • vyvarovať sa zdraviu škodlivým potravinám, sladkosti nahradiť ovocím a zeleninou a inými zdravými potravinami
 • vychovávať deti k potrebe dennej starostlivosti dentálnej hygieny
 • vlastným príkladom deti učiť ako vnímať, pozorovať, chrániť, hodnotiť živú a neživú prírodu,  chrániť  životné prostredie
 • zvyšovať a prehlbovať environmentálne vedomie detí a rodičov, zvyšovať ich záujem o prírodu a okolie
 • deti viesť k bezpečnému a etickému správaniu sa na komunikáciách v úlohe chodca, spolujazdca, cyklistu, či korčuliara
 • v rámci enviromentálnej výchovy pozornosť sústrediť na rozvíjanie základných funkcií osobnosti jedinca, čo môže výrazne ovplyvniť celý jeho hodnotový systém, vedomostnú základňu, ale aj sociálne, emocionálne a komunikatívne kompetencie
 • globálnu výchovu deťom postupne objasniť v štyroch základných dimenziách: piestorovej, časovej, problémovej a osobnej

 „Dobrá výchova dieťaťa je tá najťažšia a najhlbšia veda.“     F.R. Osvald

 

Prezentácia na verejnosti:

· v októbri pripravujeme s deťmi kultúrny program a posedenie so starými rodičmi  MÓJ DEDUŠKO A BABIČKA

· v novembri a vo februári sa nám predstaví bábkové divadielko GAŠPARKO so  svojimi predstaveniami, na ktoré pozývame aj mladšie deti z dediny, ktoré ešte  nenavštevujú našu školu

· v mesiaci december tradične, spolu so žiakmi základnej školy, potešíme širokú verejnosť

pásmom kolied …A JA VÁM VINŠUJEM,

· vo februári zábavné fašiangové stretnutie malých i veľkých z celej dediny: FAŠIANGY, TURÍCE

· v máji, spoločne so základnou školou, kultúrnym programom, vlastnoručne zhotovenými darčekmi potešíme všetky mamičky babičky: MAMKA MOJA  ZLATÁ

· Z príležitosti medzinárodného dňa detí, v spolupráci s materskou školou Bodovce, pripravujeme vzájomné návštevy s pestrým programom pre deti

· V júni oslavy medzinárodného dňa detí každý rok inak ,rozlúčku s budúcimi školákmi, tablo, posedenie, program

· Dňa otcov: MÁM SKVELÉHO OTECKA trošku netradične – Jánskou nocou,kde deti spolu so žiakmi strávia športovohravé popoludnie, spoločným posedením a súťažiami s rodičmi a blízkymi pri ohni, opekačke, lampiónovým sprievodom Uzovcami, vypúšťaním lampiónov šťastia, pozorovaním ohňostrojov a čarovnou NOCOU v materskej škole deti prežijú spolu nezabudnuteľné chvíle radosti,prekvapení, šťastia

· Školský výlet detí materskej a základnej školy s ich rodičmi a blízkymi podľa vlastného výberu

· Spoločne so základnou školou sme sa zapojili do súťaže MILK-AGRO, zbieraním viečok, škatúľ od mlieka, zhotovením  artefaktu z ich  výrobkov ( srdce, kronika, anjelíček Sabistrážniček ) a už niekoľko rokov sme úspešní

 

„Roky detstva v nás zanechávajú hlboký dojem. Práve v tomto období sa formujú základy osobnosti“.    J. A. Arkin

 

     Materská  škola je pre život každého človeka  nenahraditeľná, potrebná a dôležitá pre každého človeka práve na  začiatku jeho života, kedy sa dieťa formuje ako osobnosť. Svojim pestrým a zaujímavým programom, vypracovanými rôznymi projektmi, vypracovanými v školskom vzdelávacom programe, ponúka deťom prežiť v súčasnej, pre dospelých tak uponáhľanej dobe, nádherné a nezabudnuteľné chvíle. Tie prežíva vďaka svojim erudovaným pedagógom s veľkým  srdcom v čarovnom, podnetnom, estetickom prostredí. V prostredí plnom prekvapení, spontánnych či edukačných hier, edukačných aktivít i zaujímavých plánovaných činností. Učiteľ ako profesionál a facilitátor svojim odborným prístupom v špeciálnom prostredí  materskej školy vytvára a zabezpečuje deťom pozitívny individuálny globálny rozvoj. Na  základe dlhoročných skúseností z praxe môžem konštatovať, že známe myšlienky  americkej spisovateľky Dorothy Law Nolte„deti sa učia tomu, s čím žijú“ svoj významný obsah potvrdzujú. Význam materskej školy, ktorá spĺňa všetky ciele stanovené výchovno-vzdelávacím programom v minulosti aj dnes je nenahraditeľná. Prostredníctvom nich sa na elementárnej úrovni v materskej škole samozrejme plnia a tvorivo uplatňujú aj princípy trvalo udržateľného rozvoja, ktoré ponúka súčasná doba. Materská škola, ako prvý článok a teraz aj súčasť školskej sústavy, cieľavedome plní ciele inštitucionálnej predškolskej výchovy stanovené Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie. Vzájomným pôsobením učiteľa a dieťaťa, za účasti mnohých, rozdielnych, starších i mladších rovesníkov a kamarátov, prežíva dieťaťa v materskej škole dni plné lásky, radosti, šťastia, pokoja, pohody, na ktoré bude celý život spomínať.

 

10  práv vybratých zo svetového kódexu detských práv, s ktorými oboznamujeme deti počas roka:                                                                                                                                                 

 1. Všetky deti majú právo na starostlivosť a lásku                                                                          
 2. Všetky deti sú si rovné                                                              
 3. Každé dieťa má právo na dostatok zdravej výživy                                                                    
 4. Každé dieťa má právo na vzdelanie                                                                                           
 5. Každé dieťa má právo na lekársku starostlivosť                                                                               
 6. Každé dieťa má právo na hru a voľný čas                                                                                             
 7. Deti nesmú pracovať                                                                                                                
 8. Deti nesmú byť týrané                                                                                                             
 9. Deti majú právo vyjadriť svoje názory                                                                                     
 10. Deti majú právo stretávať sa a združovať podľa vlastného výberu

 

„Od svojich detí sa naučíš viac než ony od teba ,ony s tvojou pomocou poznávajú svet, aký už nie je. Ty sa od nich učíš, aký je teraz a aký bude.“              Ruckert


 

Materská škola

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu

 

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

Kalendár zberu odpadov - rok 2019

webygroup
15.9.2019
ÚvodÚvodná stránka